SANTEZ

San-Tez Programının Amacı; Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız ülkemizde yerleşik tüm işletmeler  San-Tez programından istifade edebilirler. Üniversite Rektörü dışında, Kamu veya özel/vakıf üniversitelerinden birinde hali hazırda çalışan ve en az doktora ünvanına sahip akademisyenler projede yürütücü olarak görev alabilirler.Proje ekibinde yer alacak yardımcı araştırmacıların  doktora ve üstü akademik dereceye sahip olmaları  gerekmektedr.Proje ortağı firmada veya üniversite çalışan ve maaş bordrosu olan uzman / teknik personel, projede yardımcı personel olarak yer alabilirler.

Ayın anda birden fazla projede görev alan;

   *Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine  sadece bir(1) projeden,

   *Proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele ne fazla iki (2) projeden

ödeme yapılabilir.San-Tez kapsamında memur ve diğer kamu görevlisi personele ödeme yapılamaz.

Yılda iki dönem proje başvurusu yapılabilir. Her yıl için son başvuru tarihleri;

   *1. Dönem için 15 Mart,   *2. Dönem için 15 Ağustosolarak belirlenmiştir.

Desteklenmesine karar verilen San-Tez projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin en az %25’nin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

San-Tez kapsamındaki projelerin destekleme süresi en fazla 36 aydır. İhtiyaç duyulması halinde 6 ay ek süre verilebilir.

San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş  projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir.San-Tez Programı kapsamında üretime yönelik yatırım projesi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik  projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.Proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65’ni geçmemesi gerekir.Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının ise, toplam proje bedelinin %20’ ni geçmemelidir.

San-Tez proje başvuruları online olarak Web Portali üzerinden  yapılır.Projelere ait işlemler, son başvuru tarihinden  itibaren  en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılır.Bakanlıkça desteklenmesine kara verilen projeler, sözleşme tarafları olan Proje yürütücüsü, Üniversite, Firma ve Bakanlık tarafından imzalanmasını takiben, proje sözleşmesinde belirtilen tarih itibariyle başlamış kabul edilir.

Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içinde başlatılmayan projeler iptal edilmiş sayılır.

Desteklenen Bütçe Kalemleri;

   *Makine Donanım,

   *Sarf Malzeme,

   *Hizmet Alımı,

   *Seyahat Giderleri,

   *Personel Giderleri desteklenmektedir.

Desteklenen projelerin sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı, ile proje kapsamında alınan makina-donanımın proje ortakları arasında paylaşımı, sözleşme öncesi yapılacak bir anlaşma ile belirlenmektedir.