Yönetmelik

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ VE İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç    

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İsbirliği Uygulama ve Arastırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine iliskin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Düzce Üniversitesi Sanayi ve İs Dünyası İsbirliği Uygulama ve Arastırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalısma sekline iliskin hükümleri  kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıstır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Danısma Kurulu: Merkezin Danısma Kurulunu,

                b) Merkez: Düzce Üniversitesi Sanayi ve İs Dünyası İsbirliği Uygulama ve Arastırma Merkezini,

                c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

                d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

                e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

                f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitedeki bilgi birikimini, sanayi ve is dünyasındaki tecrübe ve pratik uygulama ile birlestirerek, sektörde faaliyet gösteren firmaların hizmet kalitelerinin ve kültürel seviyelerinin yükselmesine destek olmak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak, teknolojik gelismeye öncülük etmek,ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak, yeni is ve ürün potansiyellerini ortaya çıkarmaktır.

                Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları sunlardır:

                a) Üniversite önlisans/lisans öğrencilerini is dünyası ile tanıstırmak ve becerilerini gerçek hayatta uygulama fırsatı sunmak,

                b) Üniversitenin lisansüstü öğrencilerinin tez konularının sanayi ve is dünyasının ihtiyacına yönelik

seçilmesine ve tez çalısmalarının sonuçlarının bir ürüne veya teknolojik gelismeye dönüsmesine aracılık etmek,

                c) Üniversite öğretim elemanlarının bilgi birikiminden sanayi ve is dünyasının faydalanmasını sağlamak, sanayi ve is dünyasının piyasa tecrübesinden öğretim elemanlarının faydalanmasını sağlamak,

                ç) KOBİ'lere yeni ürün gelistirme, üretim, finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim organizasyon, mali müsavirlik ve benzeri alanlarda destek vermek, danısmanlık ve isbirliği yapmak,

                d) Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluslarının problemlerine çözüm ortağı olmak, teknoloji yenileme ve

gelistirme süreçlerinde destek vermek,

                e) Teknoparkta kurulu firmalara bilgi, teknoloji ve isgücü desteği sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

                Merkezin organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin organları sunlardır:

                a) Merkez Müdürü,

                b) Yönetim Kurulu,

                c) Danısma Kurulu.

                Merkez müdürü

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalısmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından, en fazla iki kisiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Merkez Müdürünün görevi basında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

                Merkez müdürünün görevleri

                MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri sunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek,

                b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalısma programını uygulamak,

                c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

                ç) Üniversitenin tüm birimleriyle, Merkezin faaliyet alanındaki koordinasyonunu sağlamak,

                d) Sektörde faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kurulusları, mesleki odalar ve diğer kuruluslarla ilgili isbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

                e) Yönetim Kuruluna ve Danısma Kuruluna baskanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

                f) Merkezin çalısma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüsü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

                Yönetim kurulu

                MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil bes üyeden olusur. Diğer üyeler; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bosalması halinde yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun baskanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri sunlardır:

                a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

                b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüsmek,

                c) Arastırıcı ve uygulayıcı elemanların, arastırma, uygulama, yayın ve bilimsel çalısmalara katılmak için

                yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

                ç) Merkeze gelen is ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

                d) Merkez için gerek duyulan çalısma grupları ve komisyonları kurmak.

                Danısma kurulu

                MADDE 12 – (1) Danısma Kurulu, Merkez Müdürünün baskanlığında, konusunda uzman üniversite öğretim elemanlarından, konusunda deneyimli sanayici, is adamı, meslek odaları yöneticileri, organize sanayi bölgesi yöneticileri veya diğer kuruluslarda görevli kisilerden olusur. Danısma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danısma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Danısma Kurulu, yılda en az iki defa toplanır.

                Danısma kurulunun görevleri

                MADDE 13 – (1) Danısma Kurulu, Merkezin faaliyet konularında Yönetim Kuruluna danısmanlık yapar,Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmıs ve Yönetim Kurulunca onaylanmıs yıllık faaliyet raporunu, çalısma programını, uygulama ve arastırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmıs ve halen yürütülen çalısmalar hakkında görüs bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalısma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karsılanır.

                Yürürlük

                MADDE 15 – (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.