Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ VE İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN

FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI

I.Kuruluşu, Yetki, Görev ve sorumlulukları

Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DÜSİMER) 25 Ocak 2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ VE İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”ne göre görevleri şunlarıdır:

1. Merkez Müdürü: Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
 3. Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
 4. Üniversitenin tüm birimleriyle, Merkezin faaliyet alanındaki koordinasyonunu sağlamak,
 5. Sektörde faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kuruluşları, mesleki odalar ve diğer kuruluşlarla ilgili işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 6. Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
 7. Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

2.Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil beş üyeden olusur. Diğer üyeler; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
 2. Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
 3. Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, araştırma, uygulama, yayın ve bilimsel çalışmalara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
 4. Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
 5. Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

 

3. Danışma Kurulu: Merkez Müdürünün başkanlığında, konusunda uzman üniversite öğretim elemanlarından, konusunda deneyimli sanayici, iş adamı, meslek odaları yöneticileri, organize sanayi bölgesi yöneticileri veya diğer kuruluşlarda görevli kişilerden olusur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar,
 2. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, uygulama ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

II. Fonksiyonel Görev Dağılımları

Merkez Müdürü:

a.Merkezi temsil etmek.

b.Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c.Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d.Üniversitenin tüm birimleriyle, Merkezin faaliyet alanındaki koordinasyonunu sağlamak.

e.Sektörde faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kurulusları, mesleki odalar ve diğer kuruluslarla ilgili işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f.Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

g.Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

İdari Personel:

 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında  sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
 8. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 9. Merkezin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek.
 10. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 11. Personelin izin işlemlerini takip etmek.
 12. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 13. Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.
 14. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.